Szanowny Pacjencie

 Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹  informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą  przy ul. Szczecińska 12, 72-004 Tanowo.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jan Wiśniewski, który dostępny jest pod adresem email: info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. c) oraz art.9 ust.2 lit.h) RODO w celu realizacji świadczeń zdrowotnych tj. diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.
 4. Stowarzyszenie przekazuje Pani/Pana dane osobowe odbiorcom, zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleceń na badania laboratoryjne, transport pacjentów, administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi itp.
 5. Stowarzyszenie nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. W przypadku odmowy podania danych osobowych Stowarzyszenie może odmówić Pani/Panu udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

Pacjencie masz prawo do:

 

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 • kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących na mocy RODO praw.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

 

Szanowny Darczyńco

 Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹  informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestStowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą  przy ul.Szczecińska 12, 72-004 Tanowo.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jan Wiśniewski, który dostępny jest pod adresem email: info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu realizacji umowy darowizny oraz wypełnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o rachunkowości oraz w zakresie prawa podatkowego.

Ponadto, w celu informowania Pani/Pana o bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym o sposobie rozdysponowania przekazanej darowizny, Pani/Pana dane adresowe i kontaktowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) RODO, po uzyskaniu od Pani/Pana odrębnej zgody.

 1. Stowarzyszenie przekazuje Pani/Pana dane osobowe odbiorcom, zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi i obsługę poczty elektronicznej oraz usługi z zakresu księgowości.
 2. Stowarzyszenie nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym przekazano darowiznę a w zakresie udzielonej zgody do czasu jej cofnięcia.
 4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

 Darczyńco masz prawo do:

 

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 • kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących na mocy RODO praw,
 • w przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)