Sprawozdanie za 2009r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

ul. Grunwaldzka 13 , 72-010 Police

woj. zachodniopomorskie, powiat Policki, gmina Police

REGON812608003

NIP: 955-20-68-124

Wpisana do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego 2005 r

Data rejestracji w KRS: 09.05.2003

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Odział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

ul. Królowej Korony Polskiej 31 ,Szczecin

Członkowie Zarządu:

Aleksandra Mazur-Prezes Stowarzyszenia, Prezes Zarządu

Mirosława Ronka – Członek Zarządu

Beata Ciborowska – Członek Zarządu

Robert Grasza – Członek Zarządu

Marek Tkaczuk – Członek Zarządu

Określenie celów statutowych

Wyłącznym celem prowadzonej działalności statutowej Hospicjum jest:
1. niesienie osobom chorym będącym w terminalnej fazie choroby nowotworowej pomocy medycznej, szczególnie w zakresie opieki paliatywnej, opieki duchowej, psychologicznej, socjalnej

i wszelkiej innej.
2. wspieranie rodzin osób chorych oraz osób osieroconych.

3.świadczenie opieki długoterminowej-pomocy medycznej, pielęgnacyjnej oraz wspieranie osób przewlekle chorych
4. integrowanie ludzi gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym.
5. głoszenie idei hospicjum.

Działalność statutowa nieodpłatna

  1. prowadzenie posługi medycznej, duchowej, psychologicznej, socjalnej w domu chorego,
  2. prowadzenie posługi duchowej, psychologicznej, socjalnej i medycznej rodzinom osób chorych,
  3. gromadzenie środków potrzebnych do realizacji celów Hospicjum,
  4. współpracę z władzami samorządowymi, placówkami służby zdrowia, ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, Kościołami i związkami religijnymi,, instytucjami prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, którym idea hospicjum jest bliska

Działalność statutowa odpłatna

  1. prowadzenie domów hospicyjnych,
  2. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
  3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń,
  4. organizowanie kolonii, obozów, zimowisk i innych imprez turystyczno -rekreacyjno – kulturowych dla dzieci osób chorych i osieroconych i dla dzieci osób chorych,
  5. prowadzenie działalności wydawniczej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2009

1. Aktywa i pasywa wycenia się w kwotach faktycznie otrzymanych i wydatkowanych.

2. Stowarzyszenie posiada majątek trwały i jest to:

– sam.osobowy o wartości początkowej 665,28 zł zakupiony w 2007 r.,

– sam.osobowy Peugeot o wartości początkowej 2000 zł zakupiony 2008r.

– 2 koncenrlatory tlenu o łącznej wartości 3950 zł. zakupione 2009 r.

Dokonano jednorazowej amortyzacji.

Dokonano sprzedaży sam. osobowego marki Polonez za kwotę 500 zł.

3. Na aktywa obrotowe Stowarzyszenia składają się otrzymane:

– darowizny od osób fizycznych i prawnych,

4. Jednostka nie prowadzi kasy, środki gromadzi się na rachunku bankowym .

5. Pasywa Stowarzyszenia obejmują w poz. B.II.2 zobowiązania wobec osób działających w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia .

6. Przychody w 100% stanowiły wpłaty od osób fizycznych i prawnych.

7. Struktura kosztów statutowych w 2008 roku obejmowała:

-100% zakup usług medycznych.

Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:

– 13,50 % zużycie mat. i energii ,

– 22,00 % usługi obce,

– 39,58 % wynagrodzenie (prac. administracji),

– 0,02 % podatki i opłaty,

– 5,30 % amortyzacja,

– 19,60 % pozostałe koszty.

8. Jednostka nie posiada wyodrębnionego funduszu statutowego.

9. Jednostka nie udziela żadnych gwarancji i poręczeń.

10. 2009 rok był siódmym rokiem działania Stowarzyszenia. Przychody zwiększyły się o

5,80 %, koszty realizacji zadań statutowych zwiększyły się o 12,06 % , zaś koszty

administracyjne o 21,20 %.

11. Jednostka osiągnęła zysk w wysokości 86 706,38 zł. , który w 2010 roku zostanie

przeznaczony na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.