Sprawozdanie za 2010r.

Rachunek wyników 2010 (pdf)

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

ul. Grunwaldzka 13 , 72-010 Police

woj. zachodniopomorskie, powiat Policki, gmina Police

REGON: 812608003

NIP: 955-20-68-124

Wpisana do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego w 2005 roku.

 

Data rejestracji w KRS: 09.05.2003

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Odział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

ul. Królowej Korony Polskiej 31 ,Szczecin

 

Członkowie Zarządu:

Aleksandra Mazur-Prezes Stowarzyszenia, Prezes Zarządu

Mirosława Ronka – Członek Zarządu

Beata Ciborowska – Członek Zarządu

Robert Grasza – Członek Zarządu

Marek Tkaczuk – Członek Zarządu

 

Określenie celów statutowych

Wyłącznym celem prowadzonej działalności statutowej Hospicjum jest:
1. niesienie osobom chorym będącym w terminalnej fazie choroby nowotworowej pomocy

medycznej, szczególnie w zakresie opieki paliatywnej, opieki duchowej, psychologicznej,

socjalnej i wszelkiej innej.
2. wspieranie rodzin osób chorych oraz osób osieroconych.

3.świadczenie opieki długoterminowej-pomocy medycznej, pielęgnacyjnej oraz wspieranie osób

przewlekle chorych

4. integrowanie ludzi gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym.
5. głoszenie idei hospicjum.

 

Działalność statutowa nieodpłatna

prowadzenie posługi medycznej, duchowej, psychologicznej, socjalnej w domu chorego,

prowadzenie posługi duchowej, psychologicznej, socjalnej i medycznej rodzinom osób chorych,

gromadzenie środków potrzebnych do realizacji celów Hospicjum,

współpracę z władzami samorządowymi, placówkami służby zdrowia, ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, Kościołami i związkami religijnymi,, instytucjami prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, którym idea hospicjum jest bliska

 

Działalność statutowa odpłatna

prowadzenie domów hospicyjnych,

prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,

organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń,

organizowanie kolonii, obozów, zimowisk i innych imprez turystyczno -rekreacyjno – kulturowych dla dzieci osób chorych i osieroconych i dla dzieci osób chorych,

prowadzenie działalności wydawniczej.

 

 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2010

1. Aktywa i pasywa wycenia się w kwotach faktycznie otrzymanych i wydatkowanych.

2. Stowarzyszenie posiada majątek trwały i jest to:

– sam.osobowy- Peugeot o wartości początkowej 2000 zł zakupiony 2008r.,

sam.osobowy – Mercedes Vito otrzymany w darowiźnie w 2010 r. od Lions Clubs
International , o łącznej wartości 104 210 zł.,
– 2 koncenrlatory tlenu o łącznej wartości 3950 zł. zakupione 2009 r.,

Dokonano likwidacji środka trwałego – sam. osobowy Ford o wartości

początkowej 665,28 zł zakupionego w 2007 r.,

3. Na aktywa obrotowe Stowarzyszenia składają się otrzymane:

– dotacje, darowizny od osób fizycznych i prawnych,

4. Jednostka nie prowadzi kasy, środki gromadzi się na rachunku bankowym .

5. Pasywa Stowarzyszenia obejmują w poz. B.II.2 zobowiązania wobec osób działających w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia .

6. Przychody w 100% stanowiły wpłaty od osób fizycznych i prawnych.

7. Struktura kosztów statutowych w 2010 roku obejmowała:

-100% zakup usług medycznych.

Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:

– 11,15 % zużycie mat. i energii ,

– 52,80 % usługi obce,

– 5,90 % wynagrodzenie (prac. administracji),

– 0,70 % podatki i opłaty,

– 7,95 % amortyzacja,

– 21,50 % pozostałe koszty.

8. Jednostka nie posiada wyodrębnionego funduszu statutowego.

9. Jednostka nie udziela żadnych gwarancji i poręczeń.

10. 2010 rok był ósmym rokiem działania Stowarzyszenia. Przychody zwiększyły się o

3,50 %, koszty realizacji zadań statutowych zwiększyły się o 20,70 % , zaś koszty

administracyjne o 20,70 %.

11. Jednostka osiągnęła stratę na działalności bieżącej w roku 2010 w wysokości

5 848,73 zł. , która została pokryta z zysku lat poprzednich. Działalność w roku

2010 zakończona dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 80 857,65 zł.