Karta Wolontariusza 

W 1993 roku amerykańska organizacja Points of Ligot udostępniła zbiór praw i obowiązków wolontariusza, nazywany Kartą wolontariusza.

KARTA WOLONTARIUSZA

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM. WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.

Wolontariusz powinien:

 • 1. mieć jasno określony zakres obowiązków;
 • 2. zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;
 • 3. wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;
 • 4. mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;
 • 5. być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • 6. być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
 • 7. mieć satysfakcję z własnej aktywności;
 • 8. przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

 • 1. uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;
 • 2. dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;
 • 3. rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;
 • 4. nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny;
 • 5. informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;
 • 6. ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy; dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w POLICACH.

 

WOLONTARIUSZ POWINIEN:

 • 1. Być pewnym, jakie pobudki nim kierują, dlaczego chce pomagać ludziom znajdującym się w terminalnej fazie choroby nowotworowej i ich rodzinom.
 • 2. Być przekonanym, co do pomocy, jaką chce zaoferować,
 • 3. Być lojalnym wobec innych wolontariuszy, chorych i ich rodzin oraz wobec całego stowarzyszenia.
 • 4. Przestrzegać zasad, jakimi kieruje się Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.
 • 5. Mówić otwarcie o swoich wątpliwościach i frustracjach, aby nie odciągnęły go od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły go w osobę stwarzającą problemy.
 • 6. Chętnie uczyć się, rozszerzać swoją wiedzę po przez uczestnictwo w ogólnopolskim kręgu hospicyjnym oraz w konferencjach, szkoleniach i kursach.
 • 7. Stale się rozwijać po przez poznawanie innych wolontariuszy i ich pracy, na co miesięcznych spotkaniach wolontariuszy.
 • 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą koordynatora wolontariuszy. Dzięki temu będzie pracował lepiej i z większą satysfakcją ,wykonując to, czego od Niego się oczekuje.
 • 9. Być osobą ,na której można polegać, ponieważ praca wolontariusza jest zobowiązaniem. Wolontariusz nie składa obietnic, których nie jest w stanie spełnić.
 • 10. Działać w zespole, ponieważ praca wolontariusza polega na współdziałaniu z innymi wolontariuszami. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Jeśli czujesz:

 • – chęć pomagania innym,
 • – nadzieję na zdobycie nowych doświadczeń,
 • – potrzebę działania dla własnej satysfakcji,
 • – chęć poznania nowych ludzi,
 • – pragnienie spłacenia długu wobec społeczeństwa,
 • – potrzebę walki o specjalną sprawę

Przyjdź do nas.