Monitoring wizyjny

 • Administratorem zarejestrowanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 12, 72-004 Tanowo.

 • Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem
  email:
  info@hospicjum-police.pl lub telefonem nr 601 958 540.

 • Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ oraz art.22² Ustawy Kodeks pracy i art.23a Ustawy o działalności leczniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i ochrony mienia.

 • Monitorowany obszar obejmuje ciągi komunikacyjne, dyżurki, wybrane sale chorych oraz teren wokół budynku i parking.

 • Decyzje w zakresie ilości kamer oraz miejsc ich rozmieszczenia podejmuje Dyrektor Hospicjum, mając na uwadze poszanowanie prywatności, intymności i godności osób przebywających na terenie Hospicjum, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich bezpieczeństwa oraz właściwych przepisów prawa. Teren objęty monitoringiem, zwłaszcza drzwi wejściowe do sal chorych, oznakowano znakami graficznymi (piktogramami).

 • Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług serwisowych systemu monitoringu oraz osobom realizującym swoje prawnie uzasadnione interesy.

 • Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez 3 miesiące od dnia rejestracji. W przypadku, w którym nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ich przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

 • Zasady przetwarzania zarejestrowanych danych szczegółowo określono w Dokumentach Polityki Bezpieczeństwa dostępnych u Administratora.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

About the author: ola